2013. november 19., kedd

Sigmond Júlia: Mulasztási bűn

2013. 11. 19. Mulasztási bűn Sigmond Júlia
Amikor ötven évvel ezelőtti mulasztási bűnömet rótták fel nekem, egész éjjel nem tudtam aludni. Gondolkoztam. Ismeretlen bűnömet jóvátenni már nem lehet. Harminc évvel ezelőtt meghalt, akinek nem segítettem. Akkor eszembe se jutott, hogy segíthettem volna. Vagy legalább megpróbálhattam volna valamilyen módon, esetleg másokon keresztül segítséget nyújtani.

Mulasztásommal ˗ a vád szerint ˗ megrövidítettem valaki életét.


Nagyon fájdalmas ez a vád! Hiszen tizenhat éves korom óta, amikor naplómban leírtam JÓ EMBER AKAROK LENNI! ˗ életcélommá vált: mindig mindenkinek segíteni.


Találkozni, szembesülni, ötven évvel ezelőtti bűnnel, megrázó élmény. Főleg azért, mert jóvátehetetlen. De nem csak azért! Hatalmas csalódás önmagamban. Próbálok magyarázatot keresni, hogy felmentést adhassak önmagamnak. Nem megy! Hiába próbálom enyhíteni a lelkiismeret-furdalást, visszaemlékezve a számtalan jótettre, mert ezeregy segítségnyújtással sem lehet meg- nem-történtté tenni azt az egy mulasztást!


Éjjel 2 óra van. Eszembe jut Reményik Sándor egyik verse, de nem elég pontosan. Felkelek, megkeresem a kötetben a verset és olvasom:


Ha számbavetted mind a vétkeid,

Szemed ha metszőn önmagadba látott:

Az ismeretlen sok-sok bűnödért

Még mondj el egy pár miatyánkot!


Úristen! Hány miatyánk segítene rajtam, hogy háborgó tengerhez hasonló lelkiismeret furdalásom lecsendesedjék???

2013. november 18., hétfő

Bartha Alpár: A teremtés tökéletessége

2013. 11. 18. A teremtés tökéletessége Bartha Alpár
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: legyen világosság és lett világosság...

...Így lett este, és lett reggel: első nap.

...Így lett este, és lett reggel: második nap.

...Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.

...Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.

...Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.

...És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

...A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után.


Kedvező esetben életünket tervek, mérlegelések, megvalósítások rendszerezett harmonikus rendje foglalja keretbe, de mint az éremnek, mindennapjainknak is megvan a másik oldala, az árnyoldal, amelyet gyakran a fény fele fordítunk. Hányszor tervezünk világmegváltó elképzelésektől egyszerű fikarcnyi maszek elgondolásokig, amelyek értékesek, jó szándékukban vitathatatlanok. de valamiért sem a világ nem változik, sem egyéni életünkben nem érezzük teljesnek a kivitelezésben a létrehozás, a teremtés gyönyörét. Reggeleket esték, estéket reggelek váltanak, s a mélyben minden stabilan megreked. Ilyenkor megfogalmazódnak bennünk a kételyek: vajon harmatgyenge az egyéniségem? Hiányzik belőlem a hamisítatlan teremtésvágy? Esetleg életvitelembe elnyomom a bennem levő isteni lelket? Hova, kihez fordulhatok segítségért, hogy tettvágyamat egy természetes, élhető rendszer határozza meg, amelynek eredménye, hatása van önmagamra és arra a környezetre, amelyben kibontakozik létem?

És ekkor fordulunk Hozzád, Gondviselőnkhöz, aki lélekben megjelensz, tapasztalhatóvá válsz, mint Mózesnek a Hóreb hegyénél, lényünket áthatod végtelen szereteteddel, tanítasz bennünket, üzensz nekünk a Biblia első soraival, amelyben benne van a harmonikus és a kiegyensúlyozott élet titka. Megtanítasz visszatérni az ősharmóniához. Mert nekünk hajszálpontosan erre van szükségünk, hiszen tengernyi megvalósítást akaró terv kering elménk forgatagában: egyszerre szeretnénk végeláthatatlan mesés világunkból minél többet felfedezni,  egy nap alatt akarjuk megváltani a világot, egyszerre akarunk mindent megalkotni…

Így lesz este és reggel, miközben nem változik semmi.

Tehetetlen magányunkban vádolni kezdjük önmagunkat, terméketlennek érezzük szellemünket, környezetünkben keressük a rendellenességet, és kérdőre vonunk Téged: ha a saját képedre teremtettél, akkor miért nem vagyunk tökéletesek, mint Te?

Erre a kérdésre talán nincs egyértelmű, szakszerűen megindokolt felelet, talán válasz sem létezik, legalábbis nem úgy, ahogyan azt mi elgondoljuk, mert létünk annál tökéletesebb, mint ahogyan mi azt emberi elménkkel, válaszkereséseinkkel fel tudjuk fogni. Először is szabad akaratot kaptunk Tőled, ezért óriási, isteni felelősség van birtokunkban. Ugyanakkor kik is vagyunk mi a világmindenségben, hol voltunk a kezdetben, amikor a világosságot elválasztottad a sötétségtől, a boltozatot a vizektől, amikor égboltot, s az azt bevilágító napot, holdat, és csillagokat alkottál, növényeket, állatokat és embert teremtettél, s végül megpihentél?

A teremtés virradatán nem léteztünk, de most itt vagyunk együtt áhítunk dolgozni veled, tőled kapott szabadságunkkal meg akarjuk élni földi hivatásunkat, szinte mindent akarunk egyszerre, amely egy részben jó, mert van bennünk akarás, tettvágy, de  csapda is rejlik a dologban hiszen ha nem rendszerezünk, ha nem tanuljuk meg a mértékletességet, ha nem érezzük meg szellemi és testi terhelésünk határait, ha nem alkotunk koncepciókat hivatásunkban akkor,  a terveinkből káosz lesz, az eredmény pedig elmarad.

Ahhoz, hogy kishitű összevisszaságunkból eszményi rend szülessen, Rád kell figyelnünk, tanulnunk kell abból a tökéletes teremtésből, ahogyan a világunkat megalkottad: nem egyszerre, hanem kifogástalanul tökéletes rendszerességgel, nem mindent akarva átmenetek nélkül, hanem pillanatról-pillanatra, lépésről-lépésre, napról-napra, majd végül a pihenésre is szántál magadnak időt, talán azért, hogy a teremtés ejtette sebeid beforrjanak, majd folytatni tudjad az alkotás tökéletesítését, rendben tartását, felügyeletét gondviselésed, megtartó szereteted által.

Őszintén kérünk téged, hogy teremtő munkád megvalósítására figyelve, ebből tanulva fejlődni tudjunk, hogy a mindennapok feladatait minél jobban, tökéletesebben tudjuk végezni. Mindeközben segíts, hogy a jelenben élve tudjuk megélni a hivatásunkat, az emberi teremtés és szolgálat felhőtlen szépségét, amely értelmet ad életünknek, s egyben a te teremtő munkádnak, ezáltal kiegyensúlyozott életet élve, a te valódi országodat építve mindenkor a te dicsőségedre. Ámen.

Dr. Ádám Attila L.: „Honnan van azért benne konkoly ?” (Mt 13:27, Károli)

2013. 11. 16. „Honnan van azért benne konkoly ?” (Mt 13:27, Károli) Dr. Ádám Attila L.
Számomra az egyik legérdekesebb példabeszéd a búzáról és a konkolyról szóló (Mt. 12: 24-30) és ennek magyarázata (Mt. 37-43). Saját értelmezésem már régen kialakult erről, talán már kamaszkorom után. Az élettapasztalat és a Biblia újraolvasása sokat hozzátett ehhez. De most nem az én saját véleményemről/értelmezésemről van szó. Ezt bízzuk az Olvasóra. Érdekes módon keresztény egyházi teológusok és elöljárók sem azonos módon értelmezték ezt a jézusi példabeszédet.  De itt most nincs szó (újra) értelmezésről. Csupán történeti példákról, egy igen szűk korszakból.

A IV. „keresztes” hadjárattal kapcsolatos példákon keresztül szeretnék rávilágítani a kétféle értelmezésre. Nos, lehet, hogy III. Ince pápa Janus-arcú értelmezését a történelem viharai is befolyásolhatták és még sok minden más, de érdemes röviden elmélyedni ebben a magyar kapcsolatokat is hordozó történetben. Bár első pillantásra nem úgy tűnik, hogy valaki is érdekelt lett volna annak a bizonyos konkolynak a kordában tartásában. Ráadásul botanikai-élettani értelemben a konkoly mérgező is. A kár tehát sokszorosa is lehet az eredetileg gondoltnak.

***

Búza és konkoly III. Ince pápa (1198-1216) szemében

1. Mit mondott III. Ince pápa, mint Isten földi helytartója?

Nos, a konkolyt KI KELL válogatni a búzából, még a földi lét alatt. A pápa elítéli a keresztes hadak vérontását, azt, hogy keresztények keresztényeket öltek; elítéli az izraeliták és mohamedánok templomainak felgyújtását. Elítéli a velencés keresztes hadak bizánci fosztogatását és a „latin” császárválasztást.

2. Mit mondott III. Ince pápa, mint Isten földi szolgája, aki elfogadja az Isten akaratából történt földi eseményeket?

Nos, a konkolyt NEM KELL kiválogatni a búzából a Földön. A pápa nem cselekedhet Isten helyett. Az Úr visszatérítette az eltévelyedett görög egyház bárányait Rómához, az egyetlen akolba (mintha nem ezen munkálkodott volna ő is). Szentségtörés lenne ezt bírálni. Nem Jeruzsálem visszafoglalására kellett, hogy vonuljon a keresztes sereg, hanem Bizáncba. Ahogy az Isten megbüntette vétkeiért Szodomát és Gomorát, úgy büntette meg most az Isten Bizáncot eretnekségeiért és királygyilkosságokban tobzódó erkölcstelenségeiért.

***

A Serenissima és a konkoly

A név olaszul a boldog és nyugodt városra utal (very serene), bár Velence csak konkolyt vetett, de aratnia már másnak kellett.  Velence kihasználta a keresztes hadak áthajóztatásában rejlő üzleti és politikai-hatalmi lehetőségeket.  A hadjáratot maga a Dózse vezette. A latin császárcsinálás után azonban még a helyszínen, a vezérvitorlás fedélzetén meghalt, 1203-ban.

***

Az Árpád-ház és a konkoly

Nos, mi jobbára elszenvedtük a konkolyt, pedig akkor a magyar királyság európai tényező volt. Azért ne mosdassuk a szerecsent, II. Andrást már dinasztikus érdekek (is) vezették Galileába. Bizánc és a magyar királyság kapcsolatrendszere a korai középkorban fontosabb volt, mint azt nyugat-orientált történetírásunk jelenleg is tartja. A történetnek több magyar vonatkozása is van. A IV. „keresztes” hadjárat során a velencei hadak a Dózse vezetésével először 1202-ben a magyar felségterületű Zárát ostromolták meg és égették fel. A keresztes lovageszmény szép középkori példája, hogy a francia keresztes hadak megtudván a velenceiek ilyen szándékát, Zára alatt átpártoltak a magyar királyhoz. Ekkor III. Imre király (1196 – 1204) uralkodott. De ettől Zára még elesett. Az már csak a történelem fintora, hogy ezek után öccse, árpád-házi II. Endre (András) ódzkodott az apja, III. Béla által felvállalt keresztes hadjárat teljesítésétől. Erkölcsi oka (is) lett volna rá. Nem is nagyon csodálkozhatunk rajta. Mivel III. Béla felesküdött erre, országai a pápától védelmet kaptak minden idegen támadással szemben. Látható, hogy mit ért ez a védelem Velence ellen: semmit.

Jóval később, 1217-18-ban II. András az V. keresztes hadjáratban mégis eljutott a Szentföldre, Galíleában, a Genezáreti-tó mellett harcolt. Ekkor azonban már dinasztikus érdekek vezették főleg. Meráni Gertrúd után, második felesége Jolánta volt, akinek az apja latin császár volt Bizáncban 1216-17-ben. Halála után II. András meg akarta szerezni a bizánci trónt és egyesíteni a Latin Császárságot a Magyar Királysággal. Ennek realitásának megítélése most nem tartozik témánkhoz. Zára újra főszereplő a történetben, mivel II. Andrásnak állandóan  üres volt a kincstára,  így a Spalatóból (ma Split) induló keresztes hajóhad finanszírozására eladta Zárát Velencének…! Szükség törvényt bont. Hazaérkezése után, 1219-ben az új pápának, Honóriusnak írt levelében arra panaszkodik, hogy távollétében a főurak úgy kifosztották az országot, hogy 15 év sem lesz elég a károk enyhítésére.

A harmadik magyar vonatkozás, hogy III. Imre és II. András nővére, árpád-házi Mária Vak Izsák megvakított bizánci császár felesége volt. Történetünk idején, 1202-3-ban a Márvány-tengerre néző börtönben ült, és helyette az „ellen”császár, IV. Alexios uralkodott és árulta Bizáncot Velencének. A görög nemzeti érzelmű papság saját hatalma érdekében is persze ellenezte ezt, ami Róma fennhatóságát is jelentette volna Bizáncban.

***

Prológus 1453-ban: az Unió és a konkoly

A keleti és a nyugati egyház uniója (újraegyesítése) az egyházszakadás óta (ami látszólag a Szentlélek eredete körüli teológiai köntösbe bújtatott meddő vitán múlt) napirenden volt. Az utolsó bizánci császár, Konstantin Palailogosz, papsága ellenében, önhatalmúlag mégis csak 1453-ban, a török ágyuk torkolattüzében celebráltatott először latin rítusú misét a Hagia Sophiában. Túl későn. V. Miklós pápa Rómában már csak sajnálkozhatott a híren, felmentő hadat azonban ő sem küldött. Feltehetően nem is akart.

2013. november 14., csütörtök

Farkas Dénes: Kalamajka

2013. 11. 14. Kalamajka Farkas Dénes
Nem tudom, hogy ez a szó pontosan mit jelent. Kedvem sincs megkeresni az értelmező szótárban, hogy van-e ilyen? Elég, ha arra gondolok, hogy valamikor a gyermekkorban, ha a barátokkal nagy csete-patét rendeztünk (ha van ilyen?) nagyapám mindig így utasított rendre, hogy ne csináljunk akkora kalamajkát.

A kalamajkák időszerűséget nyertek az utóbbi időben. Nagyon sok buliról szól a híradás. Ezeknek a történéseknek rengeteg érdekes, találó nevet találtak ki a szervezők. Van forgatag, város-falunapok, sokadalom, villámcsődület, kortárstalálkozó, kézműves bemutató,  borkóstolás,  gulyásfőző-verseny, zsákban futás s még miegymás. Úgy érzem, hogy az évtizedekig visszaszorított élniakarás hangulata tör felszínre elemi erővel   ezekben a kalamajkákban. Azt hiszem, hogy e szóban van valami pejoratív, valami lekicsinylő, pedig erősen távol legyen tőlem, hogy lefumigáljam azokat e rendezvényeket, melyek ezerszám összehozzák a népünket.

Az 1970-es évek elején, Kolozsváron, a Múzeum téren dolgoztam, néhány méterre attól az obeliszktől, melyet I Ferenc király és neje Auguszta Karolina kolozsvári 1817 évi látogatása emlékére lepleztek le 1831-ben.Sokat néztem ezt a jó pár méter magas obeliszket, melynek a sarkait ékesítő sasokat ez időben restaurálta egy Szedlacsek nevű híres kőfaragó. Az emlékoszlopot míves vaskerítés övezte. Ehhez a vaskerítéshez kötötték ki a szamaraikat azok az asszonyok, akik a Nádas, Kajántó völgyéből hordták a tejet és annak termékeit a városba.

Az asszonyok többnyire irha-lajbit viseltek, melynek vastag kötött  horgolt gyapjú ujja volt, a fejükön színes főre való ruha, farukon ringó rakott-szoknya, lábaikon csizma. Ránézésre megnyerő és tisztaságérzetet sugárzó jelenség volt mindenik tejesasszony.

A szamarak felszereltsége egyszerű fanyeregből állt, melyre kétoldalt tejeskannák, tejfölös edények, tehéntúrós kosarak voltak felaggatva. A szamarakra nem ültek fel, mert azok teherbírása a kannák által lefedetett. Zabla nem volt a szamarak szájában, csupán valami zsinegszerű madzag vezető-kötőfék gyanánt, ami csak azért volt fontos, hogy a Karolina vaskerítéséhez odakössék őket az asszonyok, míg a kicsi kantákkal házhoz viszik a tejet. A szamarak ezt a rítust  tökéletesen ismerték és várták a tej szétosztása után a  hazaballagás lehetőségét.

Sokszor láttam három-négy szamarat is odakötve a semmit érő zsineggel a vaskerítéshez. Egy napon hatalmas szamárbőgés ugrasztott az egyhangúságból - s lám csodák csodája egy csődör eltépte a madzagját s megérezte a sorban a harmadik szamár menyasszonyrakész hajlamát. Ekkor már két szamár vágtatott a sikátoron át a Mátyás király szülőháza előtt ki a főtér felé. Elől a kanca, mögötte a csődör. Az utca közben földi-tejút lett, a falakon szotyogott a tejföl, tehéntúró, s a kannák, köcsögök csörömpölése hangjelzést adott a bekövetkezendő történetről. Elkezdődött a kalamajka.

Mindenki futott a szamarak nyomában, s a főtér sarkán a Mátyás utca felől, ahol egy ruhás bolt volt,  az utca  kellős közepén megtörtént a nász. Ennek a történetnek sok száz kolozsvári asszisztált. Az akkori forgalom ˗nem fogható a maihoz ˗, de minden megállt s türelemmel násznépként viseltettünk, kivéve a két rakott szoknyás asszony, akik ezt a nem várt egybekelést kellő fenntartással kezelték.

Ez a  kalamajka, melyet a szamarak szerveztek sok embernek hangulatossá tette ama napot.

Nem hozzák már a tejet a szamaras asszonyok. Szamárkalamajkára sincs esély az Óvárban, ergo szórakoztassuk magunkat s egymást, míg áll az obeliszk s még tovább is...

2013. október 31., csütörtök

Gál Zoltán: Reformáció

2013. 10. 31. Reformáció Gál Zoltán
Őszi szél sepri a lombokat, zúzmarás simogatása sugallja: nemsokára beköszönt a tél. Egy szobában gyertyafény gyújt némi világot, és az asztalnál ülő gondolataiban elmerengve képzel el egy jobb világot. A toll szavakat hagy nyomában a papírlapon, és nem is gondolja, hogy évszázadoknak határozza meg további sorsát. A mű elkészült. Írója ismételten elolvassa, és még mindig kiegészíteni valót talál benne. Szépen, sorba leírja mindazt, amit szerény meglátása szerint másképpen lehetne megoldani: Anyanyelvükön kell szólni a néphez, közel kell vinni hozzájuk a jézusi tanítást. Akkor talán jobban értenék az emberek. Az evangéliumot ki kell vinni a falak közül, hadd ragyogjon igaz fényében a hétköznapokban, és a nép ne csupán hókuszpókuszt értsen a szent áhítatból. És ne pénzért kínálni az üdvösséget, mert az jár mindenkinek, akit anya szült a világra.

Kicsivel később kalapácsütések verik fel a csendet, és lassan odagyűlnek az emberek. Nézik érdeklődve, mit rejt az írás, és akik értik, olvassák hangosan. Kilencvenöt tétel sorakozik rajta, szépen, érthetően megfogalmazva.

A déli harangszó már ünnepélyesen üdvözli a történelem ezen új fejezetét, és csendesen szárnyakat bontogat a reformáció.

2013. október 29., kedd

Molnár Imola: Ősz

2013. 10. 29. Ősz Molnár Imola
Néhány hete rájöttem, hogy eddigi érzéseimmel ellentétben, megszerettem az őszt. Nem csak a hulló faleveleket, az esőillatú szelet, a csípős hajnalt, de ezt a kicsit furcsa, kicsit félelmetes, kicsit vonzó hangulatot, amikor fokozatosan, mint a csiga, otthonába húzódik az ember. Nem csak a falak közé a melegbe, mely az ajtón befordulva fogad, hanem a gondolataim közé burkolózom be, egyre mélyebbre.

Különös közelebb kerülni magunkhoz.

Félelmetes, mert sokszor gondolunk arra, ami bántó, az év közben elkövetett hibákra, a rosszalló tekintetekre, megvívott harcokra, legyőzött ellenfelekre és az ellenfelek arcára, akik legyőztek…

Mégis vonzó, mert a közeledés ígéretét hozza magával. Közelebb bújik az ember szeretteihez, közelebb kerül saját lelkéhez és Istenhez is. Látva, hogy egyre több levél hull le az ágakról egyre jobban tudatosul, mekkora erő kell ahhoz, hogy újra kizöldüljön. Érezve, hogy egyre hűvösebb a levegő, érzi az ember, mekkora szüksége van a melegségre. A gyülekező felhőkre tekintve jut eszünkbe, milyen szép is az a tiszta, felhőtlen kék ég.

Az őszi elmúlással mindig megerősödöm az éltető erőbe vetett bizalmamban. Minél gyorsabban, minél inkább látom az elmúlást, annál inkább hiszek az Életre Keltőben, és annál inkább kapaszkodom a reménybe, hogy majd minden újjáéled. Most az elcsendesülésnek, a pihenésnek van itt az ideje. Annak, hogy a fa megszabaduljon egy kicsit terhétől, hogy a világ lassan levesse magáról elnyűtt köntösét és aludjon…aludja ki magát. Ne zöldüljön most, most sárguljon és barnuljon, bízza rá magát a csendességre és arra, aki őrzi, míg pihen, s aki majd leheletével újra pezsgővé teszi. Aludjon az ember is, és bízza rá magát szüleire, párjára, Istenére. Húzódjon vissza

Jól van kitalálva az esztendő. Pörögtünk eleget, most szoktassuk szívünket a csendhez… a ködhöz…önmagunkhoz…az istenközelséghez…

2013. október 26., szombat

Szabó Adél: Teher

2013. 10. 25. Teher Szabó Adél
Sárga, piros, rozsda, narancs, bíbor leveleket taposott a lába az erdei ösvényen. Zizzent, reccsent, roppant léptei alatt az őszi avar, és benne zúgott, zuhogott alá a fájdalom… zakatolt az élete. És csak ment. Menekülni a múlt elől. Bárhová, vagy sehová. Minden lépésre egy régi nemszeretem emlék ugrott elébe a bozótosból. Az útszélre dobott gyermekkor kemény évei, távol az otthontól. Az urának, ahol szolgált, megsemmisítő szavai.  A pince nedves földje, ahol éjjelente fázott alvás helyett. Aztán a szegénység íze, a semmitmondó, üres apai tekintet, amikor átvette tízéves gyermeke szolgapénzét, hogy azt elkártyázza még aznap este. A sok síró testvér hangja, tekintete, amit nem lehet kitörülni, elhallgattatni soha. Az idegen asszony keserű szavai. Minek az élet az ilyennek, minek a gyermek annak, aki inkább állatok közé való…Minek az élet az ilyennek, akit nem tanítottak meg a kacagásra, de arra igen, hogyan kell elcipelni tízévesen is egy mázsa gabonát. De elcipelni a gyermekkor keservét, hogyan lehetne? A szomszéd gyermekei iskolába járnak. Olvasnak és írnak. Az udvaron bújócskáznak kacagva. És ő is most elbújik az élete elől az őszi avar alá, vagy bárhova az Isten elől, akiről hallott, de aki sosem kereste őt, hátha megkeresi valaha is. Nagyapja is így ment ki az erdőbe annak idején…


Elővette csontnyelű bicskáját, és ahogy arca elé emelte, pengéjében meglátta a régen nem látott gyermeket. Keresni fogja őt az Isten, biztosan keresni fogja, mert akinek senkije sincs már, azt a jó Isten fel kell, hogy keresse.


Sárga, piros, rozsda, narancs, bíbor leveleket taposott a lába az erdei ösvényen. Zizzent, reccsent, roppant léptei alatt az őszi avar, és benne lecsendesedett a lét. Hazamegy, hogy ez az Isten mindenképpen otthon találja.

2013. október 24., csütörtök

Andorkó Attila: Egy beszélgetés margójára, egy évfordulóra

2013. 10. 24. Egy beszélgetés margójára, egy évfordulóra Andorkó Attila
Van, amikor úgy érzem, ˗ mert olyan emberrel beszélgetek, aki azt képzeli magáról, hogy körülötte forog a világ ˗ hogy minden kimondott szó szinte felesleges. Kár minden szó. Aztán fordul egyet a világ menete, mert egyszer csak cserbenhagyja a képzelet, az utat folytatni már nem lehet neki, vagy családtagjának, és hirtelen arra ébred, hogy  az „Élet azt üzeni: ég veled!” (Ha te ott leszel velem, Ossian).
Reménytelennek tűnő életében akkor fordul vissza Istenhez, és csak addig, amíg nyomorúsága tart, mint a 10 leprás közül kilenc (Lk 17,11-19), vagy az az egy leprás (Mk 1,40-45). Jézus megérintve a tisztátalan embert maga is tisztátalanná vált. A meggyógyított, pedig „hálából” elhíresztelte Jézus cselekedetét, s ennek köszönhetően Jézust kiközösítették. Mégis meggyógyította.
Vajon hányszor vállunk mi is egy-egy ügyért tisztátalanokká, kiközösítetteké, mert közösséget vállalunk, mert egy-egy ügyet felkarolunk? S főleg hányszor állunk meg lehunyt szemmel, kiégve, belekeseredve az igénytelenségbe, a közömbösségbe? Hányszor torpanunk meg, amikor eltűnik egy arc, aki fontos volt a léleknek, aki támogatott, s hiányával egyre nehezebb lesz ügyünk, mindennapjaink, s a lista egyre hosszabb, olyan végtelen, a hiányzó arcokban.

Az vagyok, ki voltam,
Tüzet álmodtam,
A meggyújtott
Lángot megóvtam.

Mindig úgy éltem,
Hogy ami volt a szívemen,
Az volt a számon
És én soha nem bánom.

(A tűz jegyében, Ossian)

Lőrinczy Zsolt Bendegúz: Emlékezzünk!

2013. 10. 23. Emlékezzünk! Lőrinczy Zsolt Bendegúz
Húsz-harminc szilaj csikót nem könnyű karámba terelni és féken tartani. Húsz-harminc, szabadsághoz szokott gyermeket nem könnyű az iskola falai között fegyelemre szoktatni. Szüleink elég szigorúak voltak, hiszen az életre, munkára neveltek, de a kötelező feladatok elvégzése után a miénk volt az egész határ, ahogyan mi láttuk: az egész világ!

A szeptemberi iskolakezdéstől aztán minden évben vissza kellett szoknunk a falak közé, az iskola padjaiba. Minden tanár másképpen próbálta lekötni figyelmünket, mert bizony sokszor volt zaj, nevetgélés még órák közben is. Nagyszerű magyar tanárunk, Bedő Gyula bácsi nagyon jó módszert talált ki a csend megteremtésére: halkan elénekelt nekünk egy-egy olyan nótát, ami valahol talán találkozott a tantervvel, de az biztos, hogy abban nem volt benne. Egy életre megtanultuk a Krasznahorka büszke vára kezdetű, akkor nagyon irredentának számító nótát, melynek hangulata, szövege és a Rákóczi név szívünkben-lelkünkben visszhangra talált.

Az ilyen tanterven kívüli nótákkal, történetekkel rakta le bennünk, jó tanárunk, a hazafiság érzésének alapjait. Isten áldja érte! Napjainkban kevesen tudják felfogni, milyen bátorság kellett azokban az ötvenes években ahhoz, hogy valaki ilyen módon „nevelje” a rá bízott gyermekeket. A zsarnokság kegyetlen évei voltak, melyek megértéséhez Illyés Gyula versét kellene újra és újra elolvasnunk (Egy mondat a zsarnokságról). Tanárunk a szabadságát, esetleg az életét kockáztatta a mi igazra, szépre való nevelésünk érdekében. Ilyen „vétségekért” sokan végezték életüket a Duna-csatorna rettegett építő-táborában.

Ezekkel a gyermekkori, homoródalmási emlékekkel, gondolatokkal próbálok emlékezni 1956. október 23-ra. Napjainkban sem könnyű tízezreket mozgósítani valamilyen jó cél érdekében. Azon a napon, sajtó, tévé, reklámok, mobil telefonok segítsége nélkül vonultak a szabadságra vágyó emberek százezrei Budapest utcáira. Mind hősök voltak, megérdemlik, hogy megálljunk egy pillanatra a nagy rohanásban és fejet hajtsunk emlékük előtt.

2013. október 22., kedd

Czire Szabolcs: Az igaz ember: Nagy Ferenc

2013. 10. 22. Az igaz ember: Nagy Ferenc Czire Szabolcs
Meghalt Nagy Ferenc unitárius lelkész, mindannyiunk Feri bácsija. Igaz ember volt.
A Biblia szerint igaz az, aki annak minősül Istenhez és emberekhez való viszonyában. Az Istennel való viszony megítélése nem az emberekre tartozik, de az emberek előtti igen. Csakhogy az igaz embert nehéz felismerni, mert legfőbb ismérve az alázat. Ezért mondják rejtőző bölcsnek, rejtőző igaznak.
A rejtőző igaz fogalma minden nagyobb vallási hagyományban megtalálható. A Tao Te King 15. részében: „Hajdan az ihletettek // ismerték a rejtőzőt és rejtettet, // de őket mélyükig nem ismerte senki. (Weöres Sándor fordításában), vagy „Az őskor mesterei // finomak voltak, mélyre hatoltak; // rejtőzők, // megfoghatatlanok.” (Kulcsár F. Imre fordításában).
A buddhista hagyományban a bódhiszattvák azok a megvilágosodott emberek, akik bár választhatnák a lét körforgásából való kilépést, nem teszik, hanem az emberek között elrejtőzve vállalják az újabb születéseket, hogy minden lényt a megvilágosodás útján segítsenek.
Az igazak esetében nagyon fontos motívum a rejtettség, az álcázás, mert csak így méltóak önmagukhoz és különös hivatásukhoz, és csak így tudnak közel kerülni az emberekhez. Hatalmi pozícióban nehezebb igaznak lenni, de álcaként a hatalom kiváló, mint ahogy a legtöbb dolog az tud lenni.
A biblikus hagyományban Szodoma története óta merült fel, hogy Isten a világot a benne levő igazakért tartja fenn. De csakhamar nyilvánvaló lett, hogy az igaznak levés nem minden esetben jár együtt földi jóléttel, de jólléttel mindig. A Prédikátoron, Jóbon és más szkeptikus bölcseleti irodalmon átívelő vita végül úgy tisztult le, hogy az emberek három csoportba oszthatóak: a teljesen igazak, a teljesen gonoszak és a túlnyomó többséget jelentő közbeesők.
A cádikim nisztárim, azaz a „rejtőző igazak” számát aztán a hászidizmus harminchatban (lámed váv) jelölte meg: minden nemzedékben legalább ennyi teljesen igaz ember él. Nem ismerik egymást, és többnyire őket sem ismerik fel az emberek, mert mindig alázatosak. Rejtettségükből legfeljebb nagyobb történelmi veszélyek idején lépnek elő egy időre, és vetik latba szellemi hatalmukat. Minden idejükben mások előmenetelét szolgálják. Közösséghez tartoznak, de annak határait emberségük mindig átjárja. Igaz voltuk tanúsításakor többnyire ezt az „emberséget” hangsúlyozzák, mint a szombati temetésen is.
A nagy hagyomány szerint legalább harminchatan vannak a világban. Egyházi kis hagyományunk szerint legalább három igaznak lennie kell szűkebb közösségünk körében, hogy a lényeg megőrzésre kerüljön, és Isten ne töröljön le a történelem lapjáról. Nagy Ferenc egyike volt az igaz embereknek.

2013. október 21., hétfő

Moldován Szeredai Noémi: Az életből tanulni

2013. 10. 21. Az életből tanulni Moldován Szeredai Noémi
Egy alapítvány dokumentumfilmet forgat, megkeresve udvarhelyszéki gyógynövényismerőket, füvesasszonyokat, feltérképezve a hagyományos gyógymódokat. 

Megkérdeztek, tudok-e ajánlani riportalanyt a vidékről. Rögtön tudtam, kivel lehetne beszélgetni, de nem tudtam megadni elérhetőségét, így a néni lányánál érdeklődtem. Mikor meghallotta miről van szó, mentegetőzni kezdett, mondván, az ő édesanyja nem tanulta a gyógyfüves tudását, csak a faluban tanulta, hallásból és tapasztalatot gyűjtve az idősektől.


Ez az egyik nagy különbség a régi és új ember között. Régen érték volt a tudás, a tapasztalat, a nemzedékről-nemzedékre felgyűlt szakértelmet első kézből kapták a tanulni vágyók, a mester mellett inaskodva sajátították el. Elsősorban az életből tanultak, másodsorban könyvből, legyen az bármilyen mesterség.


Az elmúlt jó néhány évtizedben a régi tapasztalati tudás le- és átértékelődött . Az idősek úgy érezték, a tudás, mellyel rendelkeznek, melyet elődöktől tanultak, már elavult, nem érték a fiatalok számára, nincs rá idő, sem türelem elsajátítani. A fiatal nemzedék pedig azt tanulta, hogy csak az iskolában szerzett tudás a fontos.


A szakkönyvek virágkorát éljük. A fiatal lány szakácskönyvből tanul főzni, ha tanul, nem édesanyjától vagy nagymamájától, a gyógynövényszerető növényhatározóval kezében rója a mezőt, a masszőr könyvből tanulja a mesterséget. Szinte bármilyen kérdésünk, megoldatlan feladatunk van, az interneten választ kapunk rá. Elég-e az a tudás, melyet néhány kattintással szerzünk, vagy egy könyvet átlapozva? Megengedhetjük-e magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjuk a még meglévő tudást, tapasztalatot, melyet családtagjaink, ismerőseink elsajátítottak?


Talál-e a jó mesterember vagy asszony olyan tanítványt, akinek átadja élete tapasztalatát?

Lesz-e a nagyon idős kenőasszonynak elég alázattal és tehetséggel bíró tanítványa, aki örökli a tudását?  Lesz-e, aki felveti a szövőszéket és hímest sző?

Van-e időnk és türelmünk körülnézni, felfedezni a mellettünk élőben a tudást és tapasztalatot, melyet csak könyvekből nem tudunk megtanulni és újraindulni a tanulás hosszú útján?

2013. október 20., vasárnap

Albert-Nagy Ákos István: Az élet fája

2013. 10. 19. Az élet fája Albert-Nagy Ákos István
Néztem egy almafát az udvaron. Már fonnyadóban voltak rajta a még le nem szedett almák. Különös, – gondoltam – még a nehéz munka árán termett gyümölcs is csak a pillanat erejéig tart, aztán lassan az enyészeté lesz. S ahogy szemem lassan végigmérte a fát, rádöbbentem valamire.

A fa gyümölcse édes és kívánatos, de akár leszedi az ember, akár ott hagyja, idővel elfonnyad. A rügyek kipattannak, kivirágzanak, s végül lombba borul a fa, de meddig?  Az ősz halálos lehelete ismét lemezteleníti a fát.

Az ágak nőnek, egyre magasabbra tőrnek, de végeik elkeskenyednek, és a vihar letördeli őket. Vagy éppenséggel betegség vagy tápanyaghiány végez velük. Elszáradnak, elkorhadnak, letörnek, lemorzsolódnak és száraz gallyként ropognak aztán talpunk alatt.

A törzs. Ennek már a megnevezése is azt sugallja, hogy valami masszívabb, szilárdabb, tartósabb, hosszabb életű részről van szó. A fatörzstől eltekintve gondoljunk csak arra, hogy minek a megnevezésére használják még e szót. Főtörzsőrmester, néptörzs, a test törzse. Valami fő összekötő, összekapcsoló, összetartó elemet juttat eszünkbe minden esetben. Ám a fa ezen része a legkívánatosabb a gyakorlati ember számára. Kivágja, feldarabolja, és szebbnél szebb halott famunkákat készít a valamikori élő fatörzsekből.

Így végigtanulmányozva a fát, tekintetem eljutott a fa azon részéig, amelyet az anyaföld már nem is enged láttatni. Elrejti magában, testével védelmezi, és ez így is van rendjén. Hiszen itt, a gyökerekben rejlik az élet forrása. Ezekben a színtelen, csúnya, mocskos, egyesek számára talán még gusztustalannak is tűnő erekben. Ha kivágnak egy fát, sok esetben a csonkon új élet támad a gyökereknek köszönhetően.

Mert az élet a gyökerekben marad fenn a legtovább, ott szűnik meg legutoljára, s amíg élet van bennük, igyekeznek a felszínt újra felvirágoztatni. A gyökereknek a legteljesebb az életük.

Nem véletlen tehát, hogy azt mondogatják nekünk, hogy vissza kell térnünk gyökereinkhez, hiszen a gyökerek mindnyájunk életének forrásai, s ezért onnan a legegészségesebb meríteni.

Nem véletlen, hogy a gyomokat, vagy problémákat a „gyökerüknél fogva” kell kitépni vagy elfojtani, mert míg a gyökér él, a gyom, a probléma újra elburjánozhat.

Nem véletlen az sem, hogy a legtisztább tanítás „gyökérig leható”, mert az ilyen tanok ismereteinket, felfogásunkat alapjaiban rengeti meg. Csak azt nem értem, hogy mit akar kifejezni a magyar szlengben az a pejoratív jelző, hogy: „Te gyökér!”

E szemlélődés igazi felismerés volt számomra. Munkánknak minden gyümölcse, szépségünk és hatalmunk minden koronája múlandó. És kell is engedni, hadd múljanak, mert azok nem is voltak, és nem is lesznek soha tartalmas életűek. Csupán szép és örvendetes pillanatok az örökmindenségben. Azonban életünk alapja valami, vagy Valaki másban gyökerezik…

És nekünk vissza kell térnünk a gyökerekhez, ha örökéletet akarunk!

2013. október 17., csütörtök

Benedek Enikő: A magvető

2013. 10. 17. A magvető Benedek Enikő
Ebben az évben, mintha több alkalommal is hallottam volna a magvető példázatát. „Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.” (Márk 4,3)

És magam előtt látom, amint a magvető tiszta szívvel, alázatos lélekkel, tele reményekkel a magasba emeli a kalapját Isten felé, imát mormol, majd csillogó szemekkel a zsákjába nyúlva kivesz egy marék magot, és karját a magasba lendítve, elkezdi szórni. Hull a mag a jó földbe, az útszélre, a köves helyre és a tövisek közé is.

És eszembe jut az én tavaszi magvetésem is, amikor átszitált, porhanyó, jó, előkészített földbe szórtam a virágmagot. Istenem, add, hogy pontosan olyan legyen, amikor kivirágzik, mint a papírzacskón látható fénykép: színes és gyönyörű! A bevásárló központ polcain tucat számra található, tetszetős, kedvezményesen vásárolható ˗ egyet fizetsz, kettőt kapsz ˗ tasakok tartalma… oh, jaj… amikor kikeltek a magok, nem az volt, amire én számítottam. Nem volt sem színes, sem gyönyörű, csak a magasba kapaszkodó, valami hosszú, szörnyűséges, tekervényes inda, amely képes lett volna megfojtani, elölni a szomszédos apró, szerény kis nebáncsvirágokat, ha nem vagyok elég szemfüles.

Most azzal próbálom vigasztalni magam, hogy csak egy voltam a hiszékeny és átvert magvetők közül. De mi van akkor, amikor maga a magvető veri át a jó földet a gyönyörűen elhintett, elprédikált szavaival, melyek mögött fedezet nincs semmi. Semmi.

2013. október 15., kedd

Pál János: Ézsau és Jákób

2013. 10. 15. Ézsau és Jákób Pál János
Izsák felesége, Rebeka, röviddel teherbe esése után, azon találta magát, hogy a méhében lakozó gyermekei egymással tusakodtak. Nem tudta megfejteni e fura tapasztalásnak az okát, így hát Istenhez fordult tanácstalanságában és tőle próbált választ kapni helyzetére.  A válasz nem késett: Két nemzetség van a te méhedben – magyarázta Isten Rebekának –; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Isten jóslata be is igazolódott hamarosan, mert hiszen az ominózus jelenetben, amikor Ézsau fáradtan, éhesen és elcsigázottan tért haza a vadászatból, Jákob rögtön kihasználta a testvér gyengeségeit és egy tál lencséért meg is szerezte az önmaga és utódai számára biztos jövőt és az életben kiváltságos helyzetet biztosító elsőszülöttségi jogot.

Mondani sem kell, hogy ez az ószövetségi kép nem egyéb, mint egy roppant allegorikus ábrázolása az emberi valóságnak. Annak, hogy folyamatos és könyörtelen küzdelem folyik – a legtöbbször jákóbi eszközökkel, fondorlatossággal – az egyes egyedek (vagy népek) között, harc a jól körvonalazott érdekeik érvényesítése végett. Ebben a küzdelemben valaki mindig alulmarad, veszít – akárcsak Ézsau.

A jákóbi magatartás emberhez méltatlan (bár hatékony), akárcsak az ézsaui. Nem szabad soha annyira gyengének, fáradtnak, elcsigázottnak lenni, hogy mások felülkerekedhessek rajtunk. Mindig meg kell találni azt a parányi erőt, amely átsegít a nehéz pillanatokon …

2013. október 13., vasárnap

Mikó Ferenc: Eredményhirdetés

2013. 10. 13. Eredményhirdetés Mikó Ferenc
Az őszben jártam. Felséges volt. Nagyon szeretem a színeit és illatát. Benne van a létünk: a termésben az életünk, a természet télre fordulásában a halálunk. És láttam a szorgos embereket, akik gyűjtenek. És mosolyognak is.

Ilyenkor van az eredményhirdetés – ki mennyit dolgozott idén, milyen eredményeket ért el.

Többen mondták, hogy idén nagyon jó termés volt: zöldség, kukorica, szőlő, mindenből volt bőségesen elegendő. Van okuk az örömre.

De én most is emlékszem a tavalyi esztendőre. Akkor viszont mondták, hogy nagy volt a szárasság, nehezen nőtt a kertben, a földeken az élelem.

Feltevődik a kérdés, mi volt a hiba a tavalyi évben, mit tudnánk tenni, hogy mindig jó legyen? Mert az emberek tavaly is ugyanúgy dolgoztak, mint idén.

Azt hiszem, semmit.

És ez talán a legjobb dolog. Mindig ajándékként jön az eredmény. Az ajándék és meglepetésnél nem lehet azt várni, hogy nagy, kicsi, súlyos vagy esetleg értékes legyen. Csak jön. És mi csak élvezzük. Köszönjük!

2013. október 12., szombat

Makkai-Ilkei Ildikó: Otthon várnak rád…

2013. 10. 12. Otthon várnak rád… Makkai-Ilkei Ildikó
Akármerre indulj, akármi is űz tovább,
Hívhat messzi fény – otthon várnak rád.
Akármivé lennél – van, ki mindent megbocsájt.
Ha elcsüggedsz, ha félsz – otthon várnak rád.
Győzz vagy vesztes légy – otthon várnak rád.

Ki mondja azt, ha bajban vagy: Fiam, mi bánt?
Oly ritkán lát, oly büszke ránk apánk anyánk!
Mondd, mit jelent, miért oly szent örökkön át?

Ki otthon vár reád...


Jó pár hete ezt a Homonyik Sándor dalt dúdolgatom, s különösen az utóbbi napokban, hisz ezzel a dallal készülünk köszönteni vasárnap közösségünk idős tagjait.

Otthon várnak rád, s közben haza, az én öregjeimre gondolok, gyermekeimnek dédi-, nekem pedig nagymamámra és nagytatámra. Hála Istennek, szép kort megérve otthon várnak ránk. S nem csak várnak, hihetetlen energiával kelnek minden hajnalban, s a minden évben eladni akart tehenek s lovak gondozására indulnak. Olyan aranyosak, mikor bólogatva fogadkoznak, el kell adjuk a drága lovat, vagy a drága tehenet, mert nem bírjuk tovább. De még azóta is, a megszokott számú tehén ballag haza minden este a Balog utcai régi családi ház udvarára, melyet 1826-ban épített ükapám, s azóta is büszkén áll a kemény kőház. Még azóta is két ló húzza a szekeret, akiket szinte naponta befogva járják a gyönyörű szülőföld dimbes-dombos  tájait, s igazolják egész életükkel, „Van olyan föld, kinek fiává lenni nem kényszer, de jó, de kell...” Egyszerűen feltöltődünk, ha szétnézhetünk erdőn-mezőn, s ha nem mehetnénk bele is halnánk, érezzük meg a ragaszkodás okát.


Csak ők lesznek valóban kisebbek, töpörödöttebbek, de szemükben nem fogynak a fények.

„Arcukon csöndesség lakik
Ülnek az ablakban
nézik a forgó földet szikrázó csillagokat
Ülnek hány ezer éve és napja
mennyi alkonyt néztek végig szótalanul
Ráncosodó szemükre pápaszemet
valamikor szikrázó már törek-száraz hajukra
borítnak szürke főkötőt
Ülnek szótalanul kezük ölükben
egyre közelebb a földhöz
egymáshoz bújnak
és nem zavarják a dolga után igyekvő embert
Helyükre ismét öregek ülnek
nézik az egyforma alkonyokat
s az ablak előtt elhaladó
nem veszi észre őket.”
(Bényei József: Öregek)

A héten haza kell mennem, s már látom, ahogy gyermekeim boldogan rajongják körül az istálló állatait, szemem megpihen a változatlan udvar képén.... boldog vagyok, míg otthon várnak ránk.

2013. október 10., csütörtök

Székely Kinga Réka: Makacskodás

2013. 10. 10. Makacskodás Székely Kinga Réka
1988 decemberének egyik rideg, hétköznapi délutánján, hevesen dobogó szívvel kopogtattam néhai dr. Erdő János dolgozószobájának ajtaján. A beengedő igen szócska hanglejtése érdekesen ötvözte a kijelentő és a kérdő hangsúlyt. A könyvtárul is szolgáló helyiségben egy kis lámpa világította meg a dolgozóasztal ékét, az írógépet. A könyvespolcok homályban derengtek, tiltott gyümölcsként őrizve értékeiket. A felém forduló arc az asztali lámpa fényétől kontrasztosan kiemelkedett a szuszogó könyvek félhomályból. Nekem földbe gyökerezett a lábam, és nem tudtam elengedni a becsukott ajtó kilincsét.


Jó napot adjon Isten, motyogtam a kobátfalvi öregektől tanult köszöntési formát, de hamar hozzátettem, hogy csókolom, amint azt akkoriban egy középiskolás diáknak illő volt mondani.


Az öregúr mosolyogva felállt, és hellyel kínált. Elmondtam neki felvételizési szándékomat a teológiai intézetbe. Azt vártam, hogy elutasít, de nem utasított el, csak elmondta, hogy a közelmúltban nem vettek fel lányokat a teológiára. Tanuljak szorgalmasan, mondta, és megkérdezte, hogy édesapámmal megbeszéltem-e ezt a döntésemet. Ne keressem őt, ne menjek a dolgozószobába, várjam, amíg ő hív.


1990 januárjáig csak néhányszor hivatott, de a vasárnapi istentiszteleteken néhány szó erejéig mindig érdeklődött tanulmányi előmenetelem iránt. Amikor a téli szünidő után visszatértem Kolozsvárra 1990 januárjában, már az első héten hivatott. Könyveket ajánlott és biztatott, hogy minél több időt töltsek a könyvtárban.


Egy alkalommal a főbejáratnál vártam, hogy délebédi szünete után visszatérjen a dolgozószobájába. A lépcsőn felfele haladva újfent érdeklődött tanulmányi eredményeim felől, mire én azt mondtam, hogy jó eredményeim vannak azokból a tantárgyakból, melyek engem érdekelnek. E megnyugtató kijelentést megtoldottam azzal, hogy én olyan vagyok, hogy csak azzal foglalkozom, ami engem érdekel, aztán tovább cifráztam, hogy én csak azt teszem meg, amit én akarok. Az öregúr a lépcsőn megállt, felém fordult és süvöltő hidegséggel azt mondta: rosszul teszi, nagyon rosszul teszi. Gondolja át, és változtasson.

Milyen jégvirágos lett az öregúr, gondoltam magamban, és nem értettem, hogy miért kellett úgy rám támadjon?!


Huszonhárom év távlatából, sok önmagamból kényszerűen kicsikart gondolat és tett után most már önként változtatok forrófejű, fiatalos kijelentésemen. Valahogy így fogalmazok: az ember nem csak azt teszi egy életen át, amihez kedve van, hanem azt is, amit muszáj. E belenyugvó kijelentést megtoldom azzal, hogy amikor a két rossz közül a kevésbé rosszat választom, már jó döntést hoztam. Aztán tovább cifrázom azzal, hogy a hívő ember minden döntését úgy hozza meg, hogy döntése, kimondott gondolatai, befejezett tettei ne csak saját érdekeit védjék, hanem azokét is, akikről úgy gondolja, hogy Isten őket reá bízta.


Mindezek után pedig tudjuk, mert velünk is sokszor megtörtént, hogy vannak zsákutcás napjaink (éveink), amikor sem választani, sem dönteni nem tudunk, vagy azért, mert nincs erőnk, vagy azért, mert nem adatik meg a döntés lehetősége. A nagybetűs zsákutcában végül, egyedül a jó Isten az, aki velünk van, akkor is, ha életünket feláldozzuk, és akkor is, ha megpróbálunk addig visszahátrálni, ameddig újra láthatóvá válnak e földi élet útjai.

2013. október 7., hétfő

Sigmond Júlia: Imádkozzál és dolgozzál!

2013. 10. 07. Imádkozzál és dolgozzál! Sigmond Júlia
Olyan rég hallottam ezt a mondást, hogy már nem is emlékszem az idejére.

A napokban jutott eszembe, hogy utána kellene nézni az Ora et labora eredetének, mert elfelejtettem. Nos, eljött ennek is az ideje.

Olvasom, hogy ez egy jelmondat, mégpedig a Szent Benedek-rendi szerzeteseké.

No, akkor minden rendben van - gondoltam -, hiszen bár az imádkozó és dolgozó emberek közé tartozom, nem vagyok szerzetesnek való.

Olvasom, hogy ezt az első szerzetesrendet a 480 körül született Szent Benedek alapította, meglehetősen szigorú rendszabályokkal.

Nem telik el napom munka és ima nélkül. Dolgozni ugyan csak napvilág szoktam, de imádkozni bizony nagyon megfelelő az egyre gyakoribb, úgynevezett “fehér éjszaka”, amikor szememet elkerüli az álom.

Azért szeretem ezt a jelmondatot, mert dolgozni is, imádkozni is szeretek. Mégsem vagyok szerzetesnek való!

Az a kedves Szent Benedek nem engedélyezné, hogy írjak, olvassak, zenét hallgassak, vagy a magam gyönyörűségére sétáljak a természetben.

Pedig ezekkel a szórakozásokkal az egész Világmindenségben sem ártanék senkinek! Esetleg jobbkedvűen dolgoznék és hálásabban imádkoznék!

Tegnap este egy templomi orgonahangversenyen vettem részt. Csodálatos volt hallgatni Bach, Händel, Mozart muzsikáját. Megint eszembe jutott a jelmondat. S míg hallgattam a zenét, egy levél szövege fogalmazódott meg bennem...

“Kedves Szent Benedek!

A több mint 1500 évvel ezelőtt született jelmondat igen-igen  szép! És én igyekszem is - azt tiszteletben tartva - a szerint élni! De számomra ez nem elég! (Vagy talán túl sok?!) Szerintem nem lehet egy emberi életet csak imára és munkára használni. Szükség van tisztességes és illedelmes szórakozásra is. Ezért én a magam részére átírtam a jelmondatot.

Így hangzik: Imádkozzál, dolgozzál és szórakozzál!

Az eredetit meghagyom azoknak, akiket vonz a szerzetesi élet.

Kedves Benedek bácsi! Ugye nem neheztel rám?

Egy unitárius híve”